Morning darshan

  • Mantra-adhishthatra devatas
  • Mantra-mayi-upasana, svarasiki-upasana
  • Nektarean rasa-katha

Select by month