Bhagavata Saptaha in Bhuj, day 1

  • Gokarna and Dundukari
  • Jiva-tattva, karma-tattva
  • Shrimad Bhagavatam contains 18 000 shlokas

Part 2

Part 3

Select by month